Declaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers = (model 347)

This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_0030_01D39BFA.E0B9AB30
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=»—-=_NextPart_001_0031_01D39BFA.E0B9AB30″

——=_NextPart_001_0031_01D39BFA.E0B9AB30
Content-Type: text/plain;
charset=»utf-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=09

=
=20

=
=20

=20

=09

Declaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers (model 347)

=20

Benvolgut/da Sr./Sra. Client/a,

Model 347 RETORNAR RELACIO ADJUNTA VERIFICADA ABANS DEL 16 DE FEBRER DE =
2017.
=20
Durant el mes de febrer, la seva empresa haur=C3=A0 de presentar la =
declaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers (model 347). Tingui en compte =
alguns aspectes importants a l’hora de emplenar la declaraci=C3=B3.
Apunt. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un =
mateix client o prove=C3=AFdor que en conjunt superin els 3.005,06 euros =
(IVA incl=C3=B2s).
=20
No es declaren. Recordi que hi ha algunes operacions que no haur=C3=A0 =
de declarar:

* Les operacions intracomunit=C3=A0ries que ja es declaren en el model =
349. Atenci=C3=B3! Recordi que el 2016 la seva empresa va haver de =
declarar tant les entregues i adquisicions de b=C3=A9ns com de serveis, =
ara no haur=C3=A0 de tornar-los a declarar.
* Les importacions i exportacions de b=C3=A9ns.
* Les operacions subjectes a retenci=C3=B3 i, en general, aquelles =
operacions que ja s’informin de forma peri=C3=B2dica en resums anuals.

=20
Immobles arrendats. Si la seva empresa =C3=A9s propiet=C3=A0ria d’un =
immoble arrendat, no haur=C3=A0 de declarar el lloguer sempre que =
estigui sotm=C3=A8s a retenci=C3=B3 i l’arrendatari ho inclogui en el =
resum anual de retencions (model 180).
=20
Interesos prestecs. En els casos de pagaments per quotes de leasing, =
haur=C3=A0 de consignar-se en el model 347 tant la part que correspon a =
l’arrendament com la corresponent a la c=C3=A0rrega financera. No =
obstant aix=C3=B2, en els casos de pagaments de pr=C3=A9stecs nom=C3=A9s =
ha de ser objecte de declaraci=C3=B3 el pagament d’interessos, ja que =
s=C3=B3n aquests els que constitueixen la contraprestaci=C3=B3 de =
l’operaci=C3=B3. En canvi, el capital que s’amortitza, no haur=C3=A0 de =
relacionar-se..
=20
Tingui en compte. A l’hora d’emplenar la declaraci=C3=B3, tingui en =
compte el seg=C3=BCent:=20

* Descompti de l’import de les compres i vendes declarades els rappels i =
descomptes per pagament immediat (si =C3=A9s que encara est=C3=A0 =
comptabilitzant aquests =C3=BAltims com a ingressos o despeses =
financeres).
* Inclogui les bestretes rebudes i satisfets el 2017, encara que =
corresponguin a operacions que tindran lloc el 2018.
* No oblidi incloure l’import de les factures que hagi rebut el 2017 =
per=C3=B2 la data d’expedici=C3=B3 del qual correspongui a l’any passat.
* Verifiqui amb els seus clients i prove=C3=AFdors la quantitat que =
declararan en el seu model 347, perqu=C3=A8 coincideixin amb les que =
vost=C3=A8 inclour=C3=A0.

=20
En met=C3=A0l=C2=B7lic
=20
M=C3=A9s de 6.000 euros. Recordi informar dels cobraments totals en =
met=C3=A0l=C2=B7lic de m=C3=A9s de 6.000 euros que hagi rebut el 2017 de =
cadascun dels seus clients.
=20
Apunt. Consigni els imports de la forma seg=C3=BCent:=20

* Si els cobraments corresponen a operacions realitzades el 2017, =
declari’ls al costat de les dites operacions (en el mateix ).
* Si els cobraments corresponen a operacions de 2016, 2015 o 2014, =
informe sobre ells de manera separada, indicant l’exercici en qu=C3=A8 =
es van efectuar les operacions.

=20
En diversos anys. =C3=89s possible que el 2016, 2015 o 2014 la seva =
empresa reb=C3=A9s cobraments en met=C3=A0l=C2=B7lic d’un client per =
operacions d=E2=80=99aquests anys, per=C3=B2 que no va declarar per ser =
inferiors a 6.000 euros. Apunt. Si el 2017 tamb=C3=A9 ha cobrat part =
d=E2=80=99aquestes operacions en met=C3=A0l=C2=B7lic i aquests =
cobraments, sumats als ja rebuts fins ara, s=C3=AD que arriben els 6.000 =
euros, haur=C3=A0 de declarar-los ara per la seva totalitat.
=20
Exemple. El 2017 la seva empresa va efectuar vendes a un client per =
12.000 euros, cobrant 4.000 en met=C3=A0l=C2=B7lic aquest mateix any i =
5.000 el 2016 (els 3.000 restants es van cobrar mitjan=C3=A7ant xec). =
Apunt. El 2017 haur=C3=A0 de declarar en un registre independent que ha =
cobrat 9.000 euros en met=C3=A0l=C2=B7lic d’aquest client, i informar =
que corresponen a operacions realitzades el 2017.
=20
Inclogui els cobraments en met=C3=A0l=C2=B7lic rebuts el 2017 que =
superin els 6.000 euros. Consigni’ls al costat de les operacions =
realitzades l’any si es corresponen amb elles, o de forma separada si =
provenen d’operacions realitzades en altres anys.
=20
Altres q=C3=BCestions,
=20
Per trimestres. La seva empresa haur=C3=A0 de facilitar la =
informaci=C3=B3 sobre les operacions que hagi realitzat amb cada client =
o prove=C3=AFdor desglossades per trimestres.
=20
Imputaci=C3=B3. A l’hora d’imputar les operacions a un determinat =
trimestre, actu=C3=AF de la mateixa manera que ho feia abans per imputar =
una operaci=C3=B3 en un any o en un altre. Apunt. D’aquesta manera, si =
rep una bestreta el primer trimestre i en el segon realitza =
l’operaci=C3=B3, computi aquestes dues operacions de forma independent =
en el trimestre en qu=C3=A8 cadascuna d’elles ha tingut lloc. En el cas =
que rebi devolucions, inclogui-les en el trimestre en qu=C3=A8 s’hagin =
produ=C3=AFt, i no en el de la venda de qu=C3=A8 procedeixin.
=20
Quadri. Durant les propers dies, quan es comuniqui amb els seus clients =
i prove=C3=AFdors per quadrar el volum d’operacions que cadasc=C3=BA =
declarar=C3=A0, no es limiti a quadrar la informaci=C3=B3 de forma =
anual: faci-ho de forma trimestral. Apunt. El que Hisenda pret=C3=A9n =
amb aquesta nova obligaci=C3=B3 =C3=A9s detectar els diferiments d’IVA =
d’un trimestre a un altre. D’aquesta manera, si vost=C3=A8 declara una =
venda en el segon trimestre i el seu client l’ha computat en el primer, =
Hisenda podria entendre que est=C3=A0 demorant l’ingr=C3=A9s de l’IVA i =
demanar-li explicacions.

=20
Com sempre estarem a la seva disposici=C3=B3 per resoldre qualsevol =
dubte o ampliar la informaci=C3=B3 que necessiti.=20
=20
Sense res m=C3=A9s a afegir, rebi una salutaci=C3=B3 cordial.

=20
Atentament,

Departament Fiscal.
Ag=C3=A8ncia Girona 1940, SLU
=20

Copyright =C2=A9 Ag=C3=A8ncia Girona 1940, SLU, Tots els drets =
reservats.
Rebeu aquest mail perqu=C3=A8 formeu part del nostre cercle =
d’influ=C3=A8ncia.*

fiscal@agenciagirona.com – Tel. 972 =
205 458
Gran Via Jaume I, 68, 1er – 17001-GIRONA

=20

=20

=20

Isabel Colomo

AGENCIA GIRONA 1940, S.L.U.

Departament Fiscal

tel. 972.205458 – Fax. 972.216749

e.mail: fiscal@agenciagirona.com =20

=20

Aquest missatge va dirigit, exclusivament, al seu destinatari i pot =
contenir informaci=C3=B3 privilegiada o confidencial.=20

Si vost=C3=A8 no =C3=A9s el destinatari indicat, queda notificat que la =
lectura, utilitzaci=C3=B3, divulgaci=C3=B3 i/o c=C3=B2pia sense =
autoritzaci=C3=B3, est=C3=A0 prohibida en base a la legislaci=C3=B3 =
vigent. =20

Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui =
immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva =
destrucci=C3=B3. Gr=C3=A0cies

=20

=20

=20

——=_NextPart_001_0031_01D39BFA.E0B9AB30
Content-Type: text/html;
charset=»utf-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
Declaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers =<br /> (model 347)

 

=

D=
eclaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers (
model =
347)

 

Be=
nvolgut/da Sr./Sra. Client/a,
=

Mo=
del 347
RE=
TORNAR RELACIO ADJUNTA
=
VERIFICADA =
AB=
ANS DEL 16 DE FEBRER DE 2017.
 
Durant el mes de febrer, la seva empresa haur=C3=A0 de =
presentar la declaraci=C3=B3 d’operacions amb tercers (model 347). =
Tingui en compte alguns aspectes importants a l’hora de emplenar la =
declaraci=C3=B3.
Apunt. En =
aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client =
o prove=C3=AFdor que en conjunt superin els 3.005,06 euros (IVA =
incl=C3=B2s).
 
No es declaren. =
Recordi que hi ha algunes operacions que no haur=C3=A0 =
de declarar:
=

 • Les operacions =
  intracomunit=C3=A0ries que ja es declaren en el model 349. Atenci=C3=B3! =
  Recordi que el 2016 la seva empresa va haver de declarar tant les =
  entregues i adquisicions de b=C3=A9ns com de serveis, ara =
  no haur=C3=A0 de tornar-los a declarar.

 • Les =
  importacions i exportacions de b=C3=A9ns.

 • Les operacions =
  subjectes a retenci=C3=B3 i, en general, aquelles operacions que ja =
  s’informin de forma peri=C3=B2dica
  en resums =
  anuals.

&n=
bsp;
Immobles =
arrendats.
Si la seva empresa =C3=A9s propiet=C3=A0ria =
d’un immoble arrendat, no haur=C3=A0 de declarar el lloguer sempre que =
estigui sotm=C3=A8s a retenci=C3=B3 i l’arrendatari ho inclogui en el =
resum anual de retencions (model 180).
 
Interesos =
prestecs.
En els casos de pagaments per quotes de =
leasing, haur=C3=A0 de consignar-se en el model 347 tant la part que =
correspon a l’arrendament com la corresponent a la c=C3=A0rrega =
financera. No obstant aix=C3=B2, en els casos de pagaments de =
pr=C3=A9stecs nom=C3=A9s ha de ser objecte de declaraci=C3=B3 el =
pagament d’interessos, ja que s=C3=B3n aquests els que constitueixen la =
contraprestaci=C3=B3 de l’operaci=C3=B3. En canvi, el capital que =
s’amortitza, no haur=C3=A0 de relacionar-se..
 
Tingui en compte. =
A l’hora d’emplenar la declaraci=C3=B3, tingui en compte =
el seg=C3=BCent:
=

 • Descompti de =
  l’import de les compres i vendes declarades els rappels i =
  descomptes per pagament immediat (si =C3=A9s que encara est=C3=A0 =
  comptabilitzant aquests =C3=BAltims com a ingressos o despeses =
  financeres).

 • Inclogui les =
  bestretes rebudes i satisfets el 201
  7, =
  encara que corresponguin a operacions que tindran lloc el =
  201
  8.

 • No oblidi =
  incloure l’import de les factures que hagi rebut el 201
  7 =
  per=C3=B2 la data d’expedici=C3=B3 del qual correspongui a l’any =
  passat.

 • Verifiqui amb =
  els seus clients i prove=C3=AFdors la quantitat que declararan en el seu =
  model 347, perqu=C3=A8 coincideixin amb les que vost=C3=A8 =
  inclour=C3=A0.

&n=
bsp;
En =
met=C3=A0l=C2=B7lic

 
M=C3=A9s de 6.000 =
euros.
Recordi informar dels cobraments totals en =
met=C3=A0l=C2=B7lic de m=C3=A9s de 6.000 euros
que hagi =
rebut el 201
7 =
de cadascun dels seus =
clients.
          &=
nbsp;           &n=
bsp;           &nb=
sp;           &nbs=
p;  
Apunt. Consigni =
els imports de la forma seg=C3=BCent:
=

 • Si els =
  cobraments corresponen a operacions realitzades el 201
  7, =
  declari’ls al costat =
  de les dites operacions
  (en el mateix ).

 • Si els =
  cobraments corresponen a operacions de 201
  6, =
  201
  5 o =
  201
  4, =
  informe sobre ells de =
  manera separada,
  indicant l’exercici en qu=C3=A8 es van =
  efectuar les operacions.

&n=
bsp;
En =
diversos anys.
=C3=89s possible que el 201
6, =
201
5 =
o 201
4 =
la seva empresa reb=C3=A9s cobraments en met=C3=A0l=C2=B7lic d’un client =
per operacions d=E2=80=99aquests anys, per=C3=B2 que no va declarar per =
ser inferiors a 6.000 euros. Apunt. Si el =
201
7 =
tamb=C3=A9 ha cobrat part d=E2=80=99aquestes operacions en =
met=C3=A0l=C2=B7lic i aquests cobraments, sumats als ja rebuts fins ara, =
s=C3=AD que arriben els 6.000 euros, haur=C3=A0 de declarar-los ara =
per la seva totalitat
.
 
Exemple. El =
201
7 =
la seva empresa va efectuar vendes a un client per 12.000 euros, cobrant =
4.000 en met=C3=A0l=C2=B7lic aquest mateix any i 5.000 el =
201
6 =
(els 3.000 restants es van cobrar mitjan=C3=A7ant xec). =
Apunt. =
El 201
7 =
haur=C3=A0 de declarar en un registre independent que ha cobrat 9.000 =
euros en met=C3=A0l=C2=B7lic d’aquest client, i informar que corresponen =
a operacions realitzades el 201
7
Inclogui els cobraments en met=C3=A0l=C2=B7lic rebuts el =
201
7 =
que superin els 6.000 euros. Consigni’ls al costat de les operacions =
realitzades l’any si es corresponen amb elles, o de forma separada si =
provenen d’operacions realitzades en altres =
anys.
 
Altres =
q=C3=BCestions,

 
Per trimestres. =
La seva empresa haur=C3=A0 de facilitar la =
informaci=C3=B3 sobre les operacions que hagi realitzat amb cada client =
o prove=C3=AFdor desglossades per =
trimestres.

 
Imputaci=C3=B3. =
A l’hora d’imputar les operacions a un determinat =
trimestre, actu=C3=AF de la mateixa manera que ho feia abans per imputar =
una operaci=C3=B3 en un any o en un altre. Apunt. D’aquesta =
manera, si rep una bestreta el primer trimestre i en el segon realitza =
l’operaci=C3=B3, computi aquestes dues operacions de forma independent =
en el trimestre en qu=C3=A8 cadascuna d’elles ha tingut lloc. En el cas =
que rebi devolucions, inclogui-les en el trimestre en qu=C3=A8 s’hagin =
produ=C3=AFt, i no en el de la venda de qu=C3=A8 =
procedeixin.
 
Quadri. Durant =
les propers dies, quan es comuniqui amb els seus clients i =
prove=C3=AFdors per quadrar el volum d’operacions que cadasc=C3=BA =
declarar=C3=A0, no es limiti a quadrar la informaci=C3=B3 de forma =
anual: faci-ho de =
forma trimestral
. Apunt. El que =
Hisenda pret=C3=A9n amb aquesta nova obligaci=C3=B3 =C3=A9s detectar els diferiments d’IVA =
d’un trimestre a un altre
. D’aquesta manera, si vost=C3=A8 =
declara una venda en el segon trimestre i el seu client l’ha computat en =
el primer, Hisenda podria entendre que est=C3=A0 demorant l’ingr=C3=A9s =
de l’IVA i demanar-li explicacions.

 
Com sempre estarem =
a la seva disposici=C3=B3 per resoldre qualsevol dubte o ampliar la =
informaci=C3=B3 que necessiti. 
 
Sense res m=C3=A9s a =
afegir, rebi una salutaci=C3=B3 cordial.=

&n=
bsp;
Atentament,

Departament Fiscal.
Ag=C3=A8ncia Girona =
1940, SLU
&=
nbsp; =

Copyright =C2=A9 Ag=C3=A8ncia Girona 1940, SLU, Tots =
els drets reservats.

Rebeu aquest mail perqu=C3=A8 formeu part del =
nostre cercle d’influ=C3=A8ncia.*

fiscal@agenciagirona.com – Tel. 972 205 458
Gran Via Jaume I, 68, 1er  –  =
17001-GIRONA

 

 

 

Isabel Colomo

AGENCIA GIRONA =
1940, S.L.U.

Departament =
Fiscal

tel. =
972.205458  – Fax. 972.216749

e.mail: =
fiscal@agenciagirona.com

 

Aqu=
est missatge va dirigit, exclusivament, al seu destinatari i pot =
contenir informaci=C3=B3 privilegiada o confidencial. =

Si =
vost=C3=A8 no =C3=A9s el destinatari indicat, queda notificat que la =
lectura, utilitzaci=C3=B3, divulgaci=C3=B3 i/o c=C3=B2pia sense =
autoritzaci=C3=B3, est=C3=A0 prohibida en base a la legislaci=C3=B3 =
vigent. 

Si =
ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui =
immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva =
destrucci=C3=B3. Gr=C3=A0cies

 

 

 

——=_NextPart_001_0031_01D39BFA.E0B9AB30–

——=_NextPart_000_0030_01D39BFA.E0B9AB30
Content-Type: image/jpeg;
name=»image001.jpg»
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf
IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACKAk0DASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDMooor
3T4QKtSaZfQ2Ed/JbOtrIcJKeh/zimWNpJf30FnF9+Zwg9s969NvNOu76K+0T7IU09LRFtJTjHmL
+vp+RrGpV5GkduGwvtoyf3ep5XSV1HhGysZxeieK2l1FABbwXbYQ+vHc1JfWMKeINOj1nSINLgdj
5skD/u5fT/d7A9+abqpScSY4WTpqd9/87avocnRXbeI9Plg065kTw/p5tV/1N3aP80a56sO/H4VY
i0SLS9NshBpmn3s08QknkvJgp57KD/Op9urXNPqM+Zxvt5M4Glrtk0XQrbxcYpGgNvLbebBC8uYx
LnG0n04JxVTxBpl3ttYp9Ds7Jpp1Rbu0b5CDxgj9cn0pqsm0iZYOcYuV9v6+RylFdrdz6HpGtR6C
dEhnhBSOa4kOZCWxyD+NPstC0vT77xBDe24ubeyjSSPP3gpBbAPr0GaXtla9h/U25WUlvZ+Ttf8A
Q5TTdJudUFwbcxD7PH5j+Y+3j2qnXVaMLDWrnV7htMggSKxLRRKMhCAeR70ugwMukRzjw/ZzBmO+
6vZgquPRQen4U3Ute4lhlJR5XvfXXo+1jlKWt3xjpltpmtKlogjimhWXYDkKTkED24rCrSMlJXRy
VabpzcH0FoopaZkFLSUtAhaWkpaBC0tJS0hBS0lLQIWuhj5iT/dH8q56uggObeM/7A/lUTOvC7s6
7w3Hs0vd/fkJ/pWuKo6PH5ek2y9ym78+avCvLm7yZ9fRXLTivIWhnWNC7sFVRySeBSimywx3ELwy
pvjkBVlPcVJqKHUp5gYFMZyORisH/hPPC/8A0F4/+/b/AOFa0EFrbWDw2YUQorABW3AHHIzmvnuu
vDUI1b3exy4mvKlay3PcIvG/hueZIYdUR5JGCoqxvlieg6Vd1XxBpOiPGmpXqW7SglFIJJA78A15
58M9Hja4utfu1/cWKkRnGfmxlj+C/wA65XXdYm17WJ9QmyPMbEa5+4g+6v5VosJCVVxTdluZvFTj
TUmtXseu/wDCd+F/+gvH/wB+3/wp0fjfw1NKkUeqxs7sFUeW/JPA7V4hVnTP+QtZf9fEf/oQrV4G
mluzFY6o3ayPoM9aaae33j9abXknqiUlLSUwEpKdSUgEpKWkoAri/s2uzaC6i+0A48rd82fTFRrq
unOJCt7CREMud33ecc/jVJtJupL+Qs0C2z3i3W4ZMg2gfKOw6dagt9Eu47Ke2kEEoc7l3TyYzv3c
AD5T7iteWHc4nVr3+Hv/AMA2FvbWS1N0lwjQAEmQHgY61F/algbc3AvITCG2lw3APpVb+zrx9BuL
GedXnlDBWLEhQegJxk49aq3Gi3tyssrtbpPJJEdkbMqgJn+LGcnPXFJRh1ZUqtZJWj0/H+vzNeG7
t7n/AFEySfKG+U9icA/oaV7iGOWOJ5UWSTOxCeWx1xWfbWV/b3yz4gZHhSKQNKzMNpJyDjnr3qa9
05bm9tbkJHmIt5hI5ZSpGM/U1LUb7lqdRwvbW/6/5E0WoWc8UksV1E8cP+sYNwv1psmo2UVvHcSX
USxS/cctw30rKg8PT+XIs115QIjRUQ+YNqEkA5AyMkce1Oi0i+tra02SwTTQRSQssgIXDemB2/XN
Xyw7mSq17aw/q/a99tTZaWNIjKzqIwu4vnjHrmmC5gbytsqHzhmLB++MZ4/CqU2mStosGmRTABQi
SSEdVHXA98dKrx6Xf2otRDJBL9kkkKeYSuUYcDgcEc1KjG25cqlRNe7pp+ev4Gnc3dvaIJLmZIlJ
wCx6mo21GyWVIjdReZIAUXdywPTH1qHVLKa8ihMSx+bGSQxkZCpIxlSP6jmqyaXepqMVy0qSgRRp
I3mMhJXOTtAwevehRjbVinUqqdorTQ0kuYJfLEcyMZVLJg/eA6kUw31oLk2xuI/OAyUzyOM/yqlp
2m3NrPAZ3iMdrC0UZTOXBOcnPTpSHTboalJPG8cUMhYuFdj5mVwMqeAfcUcsb7gqlXlT5ev9fiWf
7W04xmQXsOwEAtu4yeg/Q1Kt5bOAUuI2BjMgIb+EdT9KyINEuxa29vJMI/JlVt8czMcBSOMjjqOK
dJok7ada26SRxyxh45WBJDox+b8T1qnGHciNXEWu4dDRXUrJpREt1EZCMhc8kYz/AC5qdJEljWSN
g6MMqw6EVmDTLhNTnnQoIJRgDzGG0bNv3cYNXbGBrWwt7dyC0UaqSOhIFRJRS0NqU6jbU13/AOAY
WpeMYtN1WSwaxkkaNgu8SAA5A7Y966M15n4n/wCRtuv+uqfyWvTD1rkozlKUk+h7uPw1KjRoygrO
Su/uQlFFFdB5QlJS0lACUhpaSgBKKKKQHlFFFFe+fDGn4f1aLRNS+3SWxuHRCIwGxtY9/wAs/nRY
+INQtNUivnuppdkm94zIcMO4xWZVvTdMutWneCzRXdEMhBYDgdev1qJRjq2bQqVdIQ6PT1NE6zpM
1/eyXWiiWC7kEgAlxJE3fDDsTk4qS98TW872EMOmIbGxztgncuZMjHJ/lWUul3raW2qCAm0V9hky
OD9OtVKlQgzR16sVZ6X12Xe/3XOibxHp1ppt5a6Rpcls16uyRpJy6qvOQB+JpsXiHT7rT7e11vSz
eNaLshmjlKNt9DXP0U/ZRF9aqX6ellb7jXTVtOGqTTyaHA1pKmz7OGIKD1B/vcdanv8AxDbnSE0v
SrOS1gEolZpJS7bh0x6dB+VYNFHs43J+sVEml18kdV/wlumzzxahfaGs2pRAYlWTarEdCR/+uqMP
iaTbrDXUPmy6om0srYEfBHT05H5Vh0UKlBFPFVXrf8F6GroesrpC3waAy/arcwjDY2571di8RWEm
j2lnqOlfa5bEEQN5pVT/ALw79vrXPUUOnFu5EcRUguVbenzNbxFrY16+iuhb+RshEZXdnOCTn9ay
qKWqilFWRlUnKpJyluwpaQVLbwtcXEcCsqtI4UM5wBk9z6UyLXdhlLVjULF9NvpLSSSORoyMtE2V
PGar0k7q4pJxbT3ClpKdQSFLSUtBItFFFAha3rbm1i9SgrBro9ITzvscf95lH61nPY7MIrzaO+gT
y4I4/wC6gH6VKKTvS15R9olZCimzQR3MEkEoLRyKVYAkZB9xThUd3A1zZzQJIYmkQqHH8Oe9HUOh
DbWMWm6c1rCWMaK5XdjIzk4r57PGTX0HZ2bWOnSQvIsh+dhtBAUHsASTj8a8DsYPtWoW1ueksyJ+
bAV6WBfxv+up52NXwL+uh6/oc9l4Y0XQdKuRtk1EHJPTew3HP4kLXmni3Qm8P6/PahSLdz5luT3Q
9vwPH4Vv/Fa4I16yt1JVbe23Lg4wSx/+JFbosJfiB4Kt3vImttRgOI55EIDkdT7qw6+4pU26Vqr2
luOolVvSW8djymrOmf8AIWs/+viP/wBCFdx/wr7Q9JUPr/iJI2/55xlU/nkn8qltLb4bW95CIbqa
ecSL5Z3SEbs8dgOtdLxMGnypv5HNHDSTXM0vmejt94/WmmlPU560leGe2JSUtJQIKSiigBKSlpKA
EooopAJSUtJQAUlLWV4l1E6XoF1dI22XbsiI6hm4H+P4UpNRV2XTpyqTUI7t2NSkrnPB+oXlxDeW
OpSPJeWko3GQ5baw4/X+dV7y51XxBr11pum3xsbSyws0yD5nb0/n+VZ+1XKmludf1KSqypykko6t
9LdPvvodVVK51OK01C1s5o5B9qJWOXA2bh/CTng1maHFr1hqsthqEj3tns3RXbDofT1/DmsTRbXX
tdtZblfEMsKpOyBGBbp3/Wk6r0stTSngoXk5zXKra69b22TenVNHc0lcrr51TRfCiA6pLNd/aQDc
LwxU54puo6/PdeB11G1naC5EiRylDgqwOD+fX8aHWSun0VyI4Cc1GUGmnLlvr9/odZSVzmt3+oXO
qWmh6XP9nmli82efui47fl/Kl0u117S9ZS1uLiTUdPlQkzP1iP4nP4c9aftPeskR9TtT55TSdrpd
Wvy9F1OhorB8M3l1d3erpcTvKIbspGGOdg54FZMHiC8bxWJmnf8AsuW5a1RSfkyABn88H8aTrRST
7lxwFSU5wTXuq/rpey8zs6Suf8V6pf28mn6NpEiQ6jqsrIkzruEEajLvjuQOlZ934d1/RIhqOja/
qeqXUTqZbK9kV47lc/MAONhwcj6VscBheJ/+Rtuv+uqfyWvTD1rmdO0+zvvHGsT39uksFtCr7JBk
BiFx+IANZXh3SdV8R2V1fzeKdatyL6eJY4JBsVVbAxkVz0I2cn3Z7GZ1VKnRgvsxX4pHdUVxen+J
bzRdH8Sf2pdf2m2hT+XFcEBTPuHyq2O4JANSQeFvEF5aJfXfizULfVpE3iOEgW0LHkJ5eOQM4NdB
4519JXAav4l1i/8AAUVxZyG01mPUksZxEcDzQxBH0PBxWne+I5NR+G19rNo7Wt5HbssgU4aCZSAw
9uf0IoA6ukrA8Tajc2fhaIWkxS/vjDa27g/MJJMZYe4G40/whqFxe6IYb6Uy31hPJaXLnqzI3DH6
qQaANuiiikB5RRRRXvnwxueENNttT1rbdrvggiaZk/v4xgfrXR+GNbtNV1K6VNJtrORLZzFJAuDs
yMq3r2rjdH1WfRdRjvbcBmXIZG6Mp6g1vQeMrGwllfT9Ait/PUiUiU5J9uOB7VzVYSk3pc9PCVqd
OMbu1nrpe/YwhqjJoJ0uJCokm82Vy2d+B8oA7Y612r6XDo0Vra21po8oaJWuJL6UCSQnrjPQelee
V0SeJrO6tYI9Z0eO/ltk2RzCUoSo6BsdaqpBu3KZ4atFX53rpb+rM2bDStGh8TaoiRQXdktn5yIC
HCc8gH8/zqO3vdMvvDFxq82hWayWEoWKNFwrZwBu9evf0rDsvEa2d/f3UenxIt5CYhFEdqx57jiq
9trJtvD13pHkbhcyK/m7sbcY4xj2qPZye/l/wTX6zTSsrfa6denQ6K7t7HUB4c1QWEFu95cCOaKN
cIwDY6fh+tTXGoaVbeKW0RdBtDbSzLFI5T59zY5HoBkcCsfTNZN3JoGl/Z9v2O7U+Zuzvy3pjjrW
rrHiSy0/xHdSSaLDNfW77YrjeR24JHqM9ahxlflt36+ehtGrBw500tVfTy16BY6XpmmR+Ihd2aXc
VjIpjDj5sYJAz27A0zRLe21O31DXnsbBZVdYoLeU7IIyAOT+dYcXiKYWOqwTxCWTU2DPJuxsP0xT
dG1w6XHPaz2qXllcgebA5xkjuD2NW6c7PvoYrEUeaK6a9Nnd2+42tfs7GXR4rycafBexzBZVsJAR
JGe+31Fad3ZLLbn+xNL0fUdPEXCL/rs4659f1rktR1TT7iOGLT9GgtEjk3lmYu7n0J9PatGDxTYW
kzX1poMUGoFSPMSU+WCep2UnCdlb+vxKjXo87u1bTXX/AC/NK5d0LS4rXw5HqSQWE15cSsqm/cBI
1BIwAep4o1Kx0VdQ0q7ujZwrK5W9htZQ0YOMg8dAT1rH07xCsNjJp+p2KahaPIZQrNtZGPUgimT6
zaf2hbXFpo1rDDbAgQt8/mZ/vHv7U+SfM2Z+3o+yilbpo+99Xt+p0HiCzuP7OuZIdK0qeyXmKe04
eJfU468VyemIsmq2ccihkadAykZBG4cVrP4jsrewurfStIWye7TZM5mLjHcAHp1NYtpP9lvILjbu
8mRX25xnBzirpxkotMwxNSnKpGUXfv8Af6I0vFMENt4kvIYIkijVl2ogwB8o7Vk1c1fUP7W1We+M
XlecQdm7OMADr+FU60gmopM5K8oyqycdrsWlpKWmYhS0UUCFpaSloEFdX4VTzbuz/wBnLflmuUrs
/BKb5N//ADzjb9TWNZ2gz0MuV8QkdkKWkFOFeYfYCio7lZntZVt3VJip2M3QHtmpBTJzMIJDbhDN
tPliQkKT2zjtSH0K9ql5Hp8i38scs+GJMY+XGOBXhvh3aPEumbun2uPP/fQr3Ky+2vp7C+UC5beC
FxjvjGCe2K8osfAfii01C2uf7OX9zMsn+vTswPrXfhZxipqTS/pnBiYSk4OKv/SO48THwzpGqf25
rCi4vfLCQW5wx4zyF/HqeK4rUPiZrlzepLaGO0gjbKwBQ28ejE9fwxXQ/EHwnqmuavbXmmWwmAg8
uTMirghiR1PvXKf8K88Uf9A5f+/6f41pQVDkTm7vz6EV3W52oKy8jp7m00j4k6d9ss2Sz1qBMOjd
/ZvVfRu1cONLvtI8Q2lrf27wSi4jwGHDDcOQehFa1r4H8YWNylza2phmjOVdLhAR+td9ph1nUYY7
TxRoET7GDJcI6MAw6ErnKn3FN1FRVoyTj66oSpuq7yTUvTRnSt94/WmmlJpteUeoFJRSUCCkpaSg
BKKKSgApKWkpAJRRSUAFch40muLvUdN0qzg+0yhjctCD97HQH24NdfVQaZZrqbamIv8AS2TyzIWJ
+X0A6Cs6kXKPKjqwlaNCr7SSvZO3r5nI2N5qVr42hu9UsBY/2kvklVOVYjGD1PcD86taPcw6V4o1
qwvJVga6k82F3OAwOe/4/oa6K/0yz1PyftcPmGB98ZDFSrevFR6pounawqi+tllK/dcEqw/EVn7K
S2fW/wDmdjxtGorTjZONnbpZ3i1d69nc5jSJru28Y21gdek1OIxuzkOSoODx1OccGs7w/pGiX9nN
LqV8beYTsoUXATK8c4P412+m6JpukA/YbVY2YYLklmI+pqi3g3QGJY2OSTk/vX/xqPYy02e50f2j
RvKzlG6Sukru176aJbmZ4ihs7Xwja29hP50EV2gV/MD85JPI+tZXiy2k0e6u7eJf9C1JlmUdkdTz
j8/1FdiPD2lLpy6eLX/Rll80Jvb73rnOan1HTLPVoVhvoRKituUZIIP1FOdFyT76GdDMadKcb3au
277u9mnvumjn7qaPTPHdrd3TCOC6sxGsjcANjHJ/L861f+Egtn16DSrdftLSIWeWJwVjx6/57ird
/ptnqdsLe8gWWMfdB4Kn1B7VDpmiado+77DbiNn4ZySzEemT2rRRmpabXucs6+HqU05p8yVl28n3
07HN6bff2bZeJ7vOGS5YJ/vHIH6msmS11pfDEdsdJ2W8Lfahc7vm9c4z6V20nh7S5Yp4XtiUuJRN
KvmN8z889fc8VoNGjxGJlBRl2lfbGMVn7BtWbOv+06cJc0I3babv5JJWs/Xc4zVNSQa34S8STsqW
brLbTynpE8i4BJ7DcCKseOU1Ow0u81u08TT6ekEGYrZUj2SOOmCecn2reTRdNTSn0s2iSWT53QyE
uDn61k2vw+8MWdzHcLp7SmI5iSeZ5Ej+iscV0xvZXPIqODm3Da+noNtpHg0DW9SkbMl0baLcepJR
M/q5rmdC8Gwa9oOpXEeoX9pevf3KxNFcssYIfjKdMetW/E2q3q6xc6WJsWn2lJPLCj72F5z1rtrD
TbTSoHgsovKjeVpWG4nLscsefesKUk5SS6f5s9LH0pQo0pS+0r/K0Ujz9YIdR+E2o2OnaeLS9sJP
9MtVJZjLG4ZiSck5C5/DHau+s9Usr7SY9WhuI/sbxiQylsKgxzk9iO9Nt9JsbTVLrUreHy7q8Cid
wxxJt6Ejpn3rHm+H/hee6e4fTSPMfe8KTOsTN6lAcV0HknJgNN4VbVNpWLU/FEdzACMZjL4B/HBq
x4+VvDR1iRFP9m+IIGWQKOIrteQfo4B/H6V3l5pdjf2sNrcW6mGCRJIkUlQjJ93GOw9KTVdLstas
JLHUYBPbykFkJI5ByCCORQByWtHVdT8S6LY6N9lMulWYvZPte7y9zAImdvOQMkU7w+2raT46vLTW
vsgfWoBcx/ZC3l+ZH8rY3c5K8muqtdKsrK8uLy3h2z3SosrlidwQYUc9AB6UXWl2d7eWd5cQ7rix
YvbyBiChIwenUEdjQBaoopKQHlNFLRXvnwolFdD4IghuPE0Uc8SSoY3JV1DDp6GtfSL+y13U59Cl
0e1htWVxC0aYkjK9yfWsZ1OVtW2OylhlUinzWbdl6nD9KK63QY7uy0ySZLTSoo/OZftt+fv442gf
gelbB0ywHjPS5Ftrcpd2rySIi5jZgvUA0nWSbVi4YJzinfe34nnkcbyyLHGpd3IVVUZJJ6AVYjsJ
jqSWE+21lZwjGY7QmfX0rorbXIn8VWUNrplpDbw3BhjXZyQzAbif73GR6VY1i9W+8c21hJZ2wSG8
UFlj+aUHH3vWh1JXtboJYeny35r6pHKXts2n38tuJ0laFsCWFsqfcGoGdpGLMxZj1JOSa7WKwsYd
c8Q6jLaRzR6d80VvtATJHp6cfrWLd68urrBDPplnHMJlImhTadufu47041G+hNTDqG8rXbsvR2MO
rsGlXVzplzqMezyLYhZMtzk4xgfjXUX1pbL8TILdbeIQkpmMINv3PTpRIix+H/FSIoRVvcBVGABu
FS6uit1t+JccIk5cz25l9yucX0pa7zSVuLaKwt7qw0WzhmCho7g5mnB4yBzyfQ0WlhpunXfiUSWU
c8FqEdI2GcZBOAewodda6AsC2k+bfy8rnB0tdZoWo6fqGpXtzeR2FrePGq2gkTEKEZB49elVvFdt
fxpbSXlnYqrZC3VmMCX2NUqnvcrRjLDL2TqRlden59jnKWilrU4wpaSlpCFoopaBBS0lLQIKWiig
QV3fgNP9Bnk/2gv8zXC16D4GTboLN3adv5CufEP92eplKvifkzoxTqSlrzT60WiiigAoopKQC0lF
FAwpKKSgApKDSGgQUlFJQAUlFFABSUUlIApKWkoAKSiigBKKKSgQUlFFACUUUlABSUtJQAUlFFAx
KKKSgApKWkoA8z8T/wDI2XP/AF1T+S16Wetef+IdJ1K48TXE8NhcSRNIhDqhIPA716AetctBNTn6
nt5pOMqGHSd7R/RCUlLSV0niBSUUUAJSUtJQAUlLSUAeVUUUV758KdH4C/5GqH/rk/8AKpJPF/kG
5a00m1t76bckl0nU88kDsfxrmQzKcqSD6g4pKydNSlzM6o4qcKahDTV/ibll4jjh0iPTb3TIL6OB
y8BkYjYT6+vU1ZbxncPq1lqLWUW+0haPYrEBsjr04+lc1S0/ZQb2JWKrJJJ7W7dNiaO7kiv1vI8L
Ikvmr3AOc1r33iWG71S11KPS4oLmGUSysshPmkY4PHHSsKim4Ju7M41pxTSfmbcHie5t9butSSCM
peZE1u/KsPSmalrdvdWq21jpNtYoJBIWT5nLD37Cselpezje5TxFVxcb7nU/8JwTcw3p0i1a9RQr
3BJyw9uOP1rOfxDI9jqlr9mUDUZvNZtx+TnOB61j0UlSgtkVLF1pbv8ALrodL/wmG5ra5l0m2lv7
dVVblieg9vXrz2zUEviiSV9WY2iD+01VW+c/u8DHHrWFRR7KC6CeLrPr+Xa35GjpWqRaes0Vxp8F
7BNjesgwwx0w3aptW1z+0bSCxt7OOzs7clkiRi3J7kn6n86yaWq5I3uZ+3mocl9P667hRRS1RgFL
RRSEFLRS0CCiiloEFFFLSAK9F8FjboKr/wBNCfzxXnVek+Ext014/wC64H/jornxPwHr5Ov37fkb
lLRRXnH1QtJRRQAUUUUhhSUUUAJRRSGgBKSlpKBBSUUlABSUtJSAKSikoAKKKSgApKWkNACGkpaS
gQUlFFACUUUUAJRRSUDCkpaSgApKKKAEooooASkpaSkAUlFFACUUUlABSUtJQAUlLSUAeV0UUV75
8IFFW9Pskv5Hh88RS7cxKw4c+me1WLPSTukm1DMFvAcPnqx9BXHVxtCi5KT1VtOrvtbvfbTqdFPD
VaiTitH16ab37GZRVzUb77dMpSNYoYxtjQDoKtaFpyXrzSzwPNDEApVDg7mOAfwGW/CtqdSTpqdS
Nn23sT7JSqclN38zJpa1oNFU/aYppJGuYJWjMMIUsMfxYJBIPtSDSEksYZYJJJpJNoYqFMaMxxtb
ncMZ6kYq+eIewqdjKorbn0GCF0DXZiUTCKR5dgBBz8y4Y8cd8dRUUukwwvJJK1zHbxRhzuRSzEtg
BSDgj3zS9pFg8PUW6MqitSTSraK2mumuZDEEjaECMbn37sA88YKnPWrA0BG8gebLGWnjhkEirld+
eQoYkYweDijniH1eo+hh0tbEWlafOLcx3dx/pMjQxhohw4xyefu8j360JoQNikzysskkJmU/KEAw
SFOTnJx6dxR7SIvq9R7IyKK1ptKtIvNRbmZ5II45ZR5YA2ttyBz1G4e1RXdrbQa61pB5jQpP5ZEm
M/ewelCmmTKjKO/9f1Yz6Wtk6LHMbkoZYirTGLIUJhM8DJ3HpjIHFF5ptk1xLDaySJOkCy7CvyH5
AxGc5z1PpS9ohvD1ErmNS1qtpNuZZbeK5kae2dVm3IApywU7eexI69adHpNrJezwrLcNFC/lmXYi
gtkj+JgO3A6mjniL6vUvYyKWtDUrJLKG3QAeZulWRh/EVcgH9Kz6pO6uYzg4SsxaKKKZAUtFFIQ+
Fd8yL6sBXo3hc/uLkf7Y/lXn2nruvoh6HNd/4XPFyPdT/OubEfCe3lC/eX/rY36KKRmCIzNnCjJw
M1559OLRUNrd217D51rPHPH/AHo2zj6+lTUME09UFJRRSGFJRSZoADSGgmkoEFJRSMwUZYgDOMk0
ALSUZpKQBSUUUAFJRSUAFFFJQAUlBpGYKCzHAHUmgQUUKdwypBBGR70maACkpaSgAopKKACkoooG
FJRRQAlFKysoG4Yz0z3pVj3qdpG4djQAykpxBU4YYNNoAKSlpKACkoopAJSUtJQAUlKBk4AyaQ8M
V7jqPSgApKCQG2kgN6etFAHllFFFe8fBgCQQQSCOQRVq71G6vljW4k3CMYAxjPufeq1FZypU5SU5
JNrZ9vQtVJRi4p6PcSpg08tr5CqzQxsZCFXOCcDJ/Koq1LKcx6HdRhY/nuYlJI+bBDd/wqpOyHTV
3a5CurXsT5PlmRMbWeFSyEAAEEjIOAPyqP8AtK5Fv5KlFyoUusahyoOQC2M4yB+Vbb2cc321I7VA
RPP+/lj8xCB0BfOUx+uarT2bMIobeygFm4i23bgjJbGSWz6kgjtWalHsdMqdVL4jPbUrqaVX2w+Y
rbyyQLlz3Lcc96cNUvM71WMRKnlmIQr5e0nOCuMckZ/Ct02kUD283kCCXdcRn9yIsr5Rx8uT3zgn
k1g2yKdHvWP3g8WOfds004voKcKkHZy7/grjJtQupxIHkGJCpICgAbQQoGOgGTwKnbW75iDvjUiV
ZiViUbnGcMcDk8mp7eBv7Lhe1sIrovv+0O67jGQeBnPy8YOe+an+yR/ZP+PSL7H9k8z7Xj5vM25+
9nrv+Xb6fnQ3HsJQq2upfn/XqZMV7cQ+T5bgeRIZI+Bwxxk/oKeNQn+zC3YROoUorNEpdVPUBiMg
cmte9e1g/tAx6faZtZY0hyueDndnn5un4VJJYeSk32DTIbphfPH8437U2qQMZ6cnnt60uddh+xmt
pfn6foYbX1w7zM0mWmQRvwOVGMf+gilmu57m7+1MFMwIYsiAZI53ED9TWy1tFLAtraRW7QLqLp5r
rnavy4yw5weR71ajtUjkikS1VZpba5UxPGIt+ANoKhjjqe4Jpc6XQFh6kvtaaf1+Jhpq99tbaUJ2
uC/lKWCsTuGccDLH86SXVryeJo3ZPmQRs4jUOUGMLuxnHArTEKJA7XEKWk8to/nRou3C+YmG29jj
PHtml1eyt0heOC1YN5ypbOkG0MDnjduO/Iwc4oUo32CVOryv3jLfVryRQC6A7lZnEYDOV6bjjnHv
SQ6ndQtIysjGSTzTvjVsP/eGRweaqEFSQRgg4IorTlj2OP2tS97snubye7IM77sMzDjHLHJ/WoaK
KexnKTk7sKWkpaCQooooAvaQubst/dQ12/hc/vLkf7K/zNcdoy/65/oK6/wwf9KuB/0zH865q/ws
97LFZx+Z0dJS0leefSHI6/4caS6e+0q5fT9RHPmRsVWX2bH8/wA6xbX4haxo9z9j8QWHnFeC6jY5
HqP4W/Su+v490YkHVeDWBqFha6jF5F5Asqdgeo9we1dMGpK0lc8+rGUJXpu35GhpPivRdZwtreqs
p/5YzfI/5Hr+FbB49q8d1rwbdWJaawLXUA52/wDLRPw7/hUekeK9a0uMxrfyGLBCxS/Pj3GeRiqe
GUtYMhY9w0qx+49M1zxPY6GyJNmRywDonVFPc/4VqxTR3EKTQyLJFIu5HU5DD1rw68vpLrLSOXd2
3MzHJJrofCPiqXQ91tdq8ti2WCj70beq57HuPxqp4W0fd3MqOYtzftFZPbyPUqr3l9a2EXm3lxHA
nq7Yz9B3rgtT+IN/cEpYRJaR/wB4/O/68D8q5a5up7uZprmZ5pG6u7ZNTDCSfxaFVszpx0pq/wCR
3WqfEOCLdHpdsZm7SzfKv4L1P44qp4YbUfEutfbtSuHlt7MhwnRN/wDCAo446/gK4yNHmlSONS7u
QqqO5PQV6/oelJo2kw2a4LgbpWH8Tnr/AIfhV1owoxtHdmOFnVxVXmm/dXToS3+V2SB2TnbvXqv+
Iqt/ac1qQt5FuQ9JY+h/CtCeITwPGf4hwfQ9qyIJuDDKoI6MprhWqPabszUguoLkZhkVvbuPwqWs
ObTcHzbRjn+5nkfQ0sWqXFuCJzvVeofrRYdzXnnS3iMkhwB+vtUFnfJdKR92QdVz/KsG6v5Lybe3
Cj7qjtSwyMrhlJBHQinyiudNmgAscKCT7VFp9xHdDbKcSDt0DU291eOAGK0Cs3d+w/xqbDJp3itE
3Tv8x+7GvU1mPNJezLGflUnhV6Adz71UaRpHLuxZj1J71f06LhpiOvyr/WqtZCLjAFSvQY49qqx3
HzGOX7ynFW6o6hERideo4b+lShlvJxkHcPfrQGB46H0NUIbnjrVuOUP15FOwEtVLu9WEFUILj8hV
iVHeNljk2Ejg4zisWeyuYSSy7l/vLyKEgNeCdbiMOvHqPSplVnOFUmse0kNu4kHbqD0NW7jV5XG2
EeUvr3osFy7L5VuM3EoU/wB0ck1Tk1Mji2jEY/vty3/1qzS5ZiSSSepNTWyedMF7dT9KdhXL9uGK
mSQlnfuTzipG3AEqcN2p1JUjGxXiyDa/UdQakKqeVP4Vn3aGGYSL0fr9afDc8c0wLTKR1FMkkWJC
7tgCnpMDTLm0hugN+VI6FTRYDPfUGMisvCg/d9avRSLMgZOc9qz5dLmiyyESL7cH8qfaXLWjbh0P
VfWhpAaa28jfw4HvTJZLW2/1khkf+4lULjUZ5sjdsX0X/Gqe6iwF2fUZpf3cIEKNxhOp+pqxFGIo
wg7dfrVWxh3OZSOF4H1q9SYFa4byz8yh4m6g9jTVXcMw3TIv91huxViSMSRlD3rKJeJipyMGmtQO
DopaK9s+EEoqaC0nuVkaGMuIhubHYU+yspr6cRRD3Zj0UeprKdelBScpJKO/l6mkaU5NJLfbzK1F
XNRWzjmWKzLMEGHkJ++fUVJZaclxaSXUjzbEcIVgi8xhxnJGRgUU6qqU1Us1fvuN0ZKbgtWuxQ/r
R7dquxaXNcZaCSJkZykJdwhmI/ug9+n54oGk3RiifCZmRpI03jcyjOTj/gJq+ZC9lPsUvrRVyLTL
iWNZcxxxMm/zJHCgDO3J+pBx64pJrCW2gkeUENHKqHBBU5UsCDnnIHHajmRPs52vYq0fyq01jJ9k
S4UEqYjI+SOBv2cfjin/ANlXQt3nYRpGgUktIB95dygepIo5kHs59inUpnkNstvkeWrlxxzkgA/y
FaJ0R5LxYY9sSeaIMzSKGkcYDbR35P8A9eon0mUuqxHILSZdyFUKhwSTngfWp54sr2NVX0M+l6+9
TPatFcrCzI+4jDRuGBB9DUq6dNLfzWkIG6EvkuwXAXqSenaqujPkk9LFT9aX09ulXpdHuoYmkJhZ
QnmAJKCWT+8B3FI2k3SqP9WWyoaMSAsm7gbh26j86XNHuN0ai6MpUtXjpFysskbvAnlEK7NMAob+
7n14PFRpp08kbsrQlk3Hy/NUuQvUgd+ho5l3JdKp2KtFXn0i6ji8xjEPkWQr5o3BGxhiPTkVLJo7
QXU9u8yuYXRS0RBA3NjmlzxH7Cp2/r+kZtFSXMXkXU0IbcI3Zc+uDio6oyaadmFFFLQI2dITFoW/
vOa6bw0cX0o9Yv6iuf09dljEPUZ/Wt7w4cakw9Yj/MVy1dYs+hwS5ZQOnopM0V559CDAMpU9CMGs
KdDHMVPY1u1n6lbyOplgRXkx9xm25/GtKbszCvG8bmYxCjJOPeuS1+DR7x2baTc95IeMn37Gruq2
uuzZ86AiMHhY2BH8+a5+43WxxOjp9VNelShHfmPncTiKr92MGl3aKIslh+6NxHc9aY5x1p8uo26j
7/6GqcupQt/Fn8K6HY4oRqS1aJC1Ayfaqn2yMnjP5VZs45r64jggQl5GCjIwKm6W5uqUtrHa+ANF
E902qzLmO3O2HI6v3P4D9TXoFZ2nJb6Zp8FlAvyQptz/AHj3P4nJqz9qSvIrTdSdz6bDUVRpqPXq
T1j6nCYbkTL0k6/WtL7THUV20VxbOhbBxkH0NZrQ3epShn4HNSz20F8mJRhh0cdRWO18sBw0Nw2P
7kRNIfEQj4Wyuz9YWqrMm46506e1O4jfH/fX+vpSRDNQyeKZgDts7gf9sjVJ9fkbpYzD/tmRVWYX
RsNNtXap4qEy+lZP9qzOf+POb/vmpor2Q/8ALpKD6nH+NKzC5sW6F3A6sTgCt1EEaKi9FGKxNLkw
3mOMMBwprU+1Z7ZqGy0WKRlDqVYZBGCKi+0E/wANHnn+4akDJkRredo27Hj3FWoX460t8Fl2vtKu
AQOM5rKkF9/AgYehOKsRtG9jQYzuPtUEt87DAO0e1Y//ABNB0tYz/wBtf/rUuNSI5tUB/wCuv/1q
dhXLbyLUJkyaqvHqh6W8Y/7af/Wpog1I/ejjH0YmiwF5eT8xrXsofLhDYwX5/CsO3guhIvmAFc8i
toSy/wB01LKRaxSVX8yb0NL5kvpUjHzxedEyd+31rLVipwa0w8noKo3EYlJ/d8k9QSKaEKtwidWp
W1HHCL+Jqg9jIfufL+JNQnTb3tdAfVM1Wgi9JePJ95yR6VA0wqA6def8/K/98f8A16YdMvD/AMvQ
/wC/f/16egibzAakjG5go5YnAqqNMuh1uM/8Aq5Z2s0EoZn3ccZHSpZSNaOMRxhB2FOxVf8Aff5N
H771/WpGT4qtc2xlcMmM980/9960mZB1ahAeZ0UUV7p8ETWt1NZzrNC21l/I+xq9eausluYbOAWy
yndMR1Y+n0rLorlq4OhVqxqzjdr+lfvbpfbobwxNWnBwi9H/AFp2v1Crdlc29vkyRziQHKy282xh
7dDxVSlrpauZRk4u6NseJHbduSWMiVpEEEgXrzg5B785GOpqi2pSfaLO4RdslqirknO4hic/jmqV
FSoRRpLEVJbs2I9eCXM+yF4baVUREicbogv3cEgg9TnjvVa71I3cM0bK58yZJA0j7iAqlQDwPWqF
LQoRQpV6klZs1jdwQWdtbyjzkktWSURONyZkLjnkZ4HHvUV9qiXcLRR25iTfGyjfuwETZjp+NZ1L
QoITryat0NdtYtprlbi5s3dop2miCy4GC27a3Hr3GKZ/a6MPLkty0TCVZAHwSHYNwccEECsulpck
R/WKncneSBbpJLeJ1jQg7XfcTj1OBUw1DF7eXPlf8fKyLt3fd3/4VSparlRkqklsXxqQG3910szb
fe9c/N+vSrc/iBp9shE+8ujSJ5o8s7SCcDGeSO54rFpalwiWsRUSsmX1v4JEmiuoHeKSczL5bhWV
jnI5ByMfyqxa61FbW3lJbyLhJE2rLhW3Z+ZuMkjOOuOKyKWhwTEsRUi7pl19RDPM3lY821W3+90w
FGf/AB39aml1eNrm4mSBgbho3cF84ZWyccdDWZRRyIXt6nf+v6ZNdTR3ErzKjK8js7ZbI5ORjioa
BS1SVjJtyd2FJS0L94fWgk6WFdkMa+igVq6AcaovujVm1o6F/wAhWP8A3W/lXLU+Fn0lDSpH1R1O
aTNFJXnnvgTUE2W+XJH0qY1E3WqREjPmtWPIdj+NVHtD35+tbBqKQDHStFNnNKlFmK9hG33o1P1F
QtpVu3WBP++a2GHNMwKrnZmqMTGOi2p/5d0/KhdHtlIZYVBByCBWzikxS52V7KPYtWyxyQq23Bxz
9am8pP7tQWn8VWhWL3OuLuhvlJ6VFKi7NoHWpjUT9aRRXFuv92ni3T+6KkFOPQ0wK7wxD+Hn0qIw
If4RVg0goEVzap/dH5UCBR/CPyqz2pDQMjiQI2cCrIA9KiHWpR0pMBcUhpaRulIZXcbmzSiMHtTq
cKYhnkimGL2qxSGgCsYx6UnlipqSgCIIPSp16U2nLQA6iilpDGP0qLZUrUCmAwIPSgxKakFLQBAY
qYYxU7U2gRD5dAXFS0lAxRyKXFIKdSASo2GTUlNoA//Z

——=_NextPart_000_0030_01D39BFA.E0B9AB30–